Please download Flash player here.

Standaardvoorwaarden KNVB

Gedeponeerd te Utrecht op 15 juni 2004 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND STANDAARDVOORWAARDEN gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002

Inleiding

Een ieder die betrokken is bij de voetbalsport in Nederland, en niet in de laatste plaats de toeschouwer, heeft er belang bij dat voetbalevenementen op een ordelijke wijze verlopen. Gedragingen van personen (alleen of in groepen) die de openbare orde en/of de veiligheid bij voetbalevenementen verstoren, zijn schadelijk voor het aanzien en het belang van het Nederlandse voetbal en kunnen een gevaar opleveren voor personen. Teneinde dergelijk onordelijk en onveilig gedrag bij voetbalevenementen te beteugelen, heeft de KNVB de onderhavige regels opgesteld.


Artikel 1 Definities

In deze Standaardvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Standaardvoorwaarden: de onderhavige Standaardvoorwaarden;
b. Publiek: een ieder die in of buiten Nederland een Voetbalwedstrijd bijwoont waaraan een Club deelneemt dan wel anderszins aanwezig is in of rond het Stadion;
c. Stadion: het Stadion en de bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen de toegangen en toegangswegen;
d. Voetbalwedstrijden:
- Voetbalwedstrijden in de eredivisie en de eerste divisie
- Voetbalwedstrijden in het kader van de Amstel Cup;
- Voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland van Clubs in de Champions League, de UEFA-Cup en de Intertoto-competitie;
- overige Voetbalwedstrijden, daaronder begrepen vriendschappelijke wedstrijden, in binnen- en buitenland waaraan een Club deelneemt;
- Voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland van (alle) vertegenwoordigende elftallen van de KNVB.
e. Stadionverbod: het verbod om gedurende een bepaalde tijd in een Stadion aanwezig te zijn, tenzij daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door de KNVB;
f. Club: een vereniging, stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap die is toegelaten tot deelneming aan de competities van de sectie betaald voetbal (eredivisie en de eerste divisie);
g. Toegangsbewijs: een bewijs, voorzien van de vereiste controlestroken, dat toegang geeft tot een Voetbalwedstrijd dan wel een deugdelijk ander schriftelijk bewijsstuk waaruit de bevoegdheid om zich ter plaatse te bevinden, blijkt;
h. Legitimatiebewijs: een geldig bewijs als bedoeld in artikel in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de
Wegenverkeerswet 1994;
i. Drugs: (verboden) middelen als bedoeld in de Opiumwet;
j. Alcoholhoudende dranken: een drank die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat, als bedoeld in de Drank- en Horecawet;
k. Vuurwerk: producten waarin of waarop een sas (ontstekingsmiddel) aanwezig is en dat bestemd is om voor vermakelijkheidsdoeleinden tot ontbranding gebracht te worden als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, daaronder in ieder geval begrepen fakkels.

Gedeponeerd te Utrecht op 15 juni 2004


Artikel 2 Toepassingsgebied

De onderhavige Standaardvoorwaarden zijn verbindend voor het Publiek dat zich voor, tijdens en/of na een Voetbalwedstrijd dan wel anderszins in een Stadion bevindt.


Artikel 3 Toegang tot het stadion

3.1 Het Publiek dient, bij het betreden van het Stadion en voor de duur dat het in het Stadion aanwezig is, te beschikken over een geldig Toegangs- en Legitimatiebewijs. Op verlangen van stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie dient het Publiek te allen tijde aan te tonen over een geldig Toegangs- en Legitimatiebewijs te beschikken.
3.2 Het is verboden zich op te houden in of te begeven naar een ander gedeelte van het Stadion dan waartoe het Toegangsbewijs de houder van het Toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft.
3.3 Het Publiek mag slechts daar plaatsnemen waartoe het Toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft.
3.4 Bij het verlaten van dat gedeelte van het Stadion waartoe het Toegangsbewijs het recht geeft, vervalt de geldigheid van het Toegangsbewijs onherroepelijk.
3.5 Toegangen, trappen, gangpaden, bordessen en dergelijke zijn mede bedoeld om in geval van calamiteiten een gemakkelijke toegang dan wel uitweg te bieden. Het is het Publiek dan ook verboden zich bij of op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden dan wel het verlaten van het Stadion.
3.6 Aanwijzingen van de stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie dienen
onmiddellijk door het Publiek te worden opgevolgd.


Artikel 4 Datum en tijdstip Voetbalwedstrijden

4.1 Voetbalwedstrijden worden zoveel mogelijk gespeeld op de op het Toegangsbewijs vermelde dag(en) en tijdstip(pen). De organisatoren van Voetbalwedstrijden behouden zich echter te allen tijde het recht voor terzake wijzigingen aan te brengen, indien dit naar hun oordeel redelijk is.
4.2 De afgelasting, het staken of het niet uitspelen van een Voetbalwedstrijd geeft het Publiek geen recht op restitutie van (enig deel van) de toegangsprijs of andere
compensatie.


Artikel 5 Prijs Toegangsbewijs en aansprakelijkheid

5.1 Het is verboden Toegangsbewijzen te verkopen of af te geven om niet dan wel tegen een hoger bedrag dan daarop staat aangegeven.
5.2 Personen die een Toegangsbewijs hebben gekocht en dit doorverkopen of vrijwillig afstaan aan derden zijn, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van deze derden zelf, hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze derden in het Stadion.
5.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNVB is het verboden
toegangsbewijzen voor de wedstrijden om de Amstel Cup, de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal en de wedstrijden van vertegenwoordigende elftallen van de KNVB, oefenwedstrijden daaronder begrepen, te gebruiken voor commerci" rel="lightbox[gallery] doeleinden, zoals bijvoorbeeld voor de promotie en/of reclame van artikelen, als prijs in prijsvragen of als onderdeel van reisarrangementen.

Gedeponeerd te Utrecht op 15 juni 2004


Artikel 6 Reglementen, statuten en overige toepasselijke regelingen

De Voetbalwedstrijden worden gespeeld onder de reglementen, statuten en overige
toepasselijke regelingen van de KNVB en/of die organisaties waarbij de KNVB te eniger tijd aangesloten is dan wel waaraan de KNVB zich onderworpen heeft.


Artikel 7 Alcohol, Drugs en handelswaren

7.1 Het is het Publiek verboden het Stadion te betreden of daarin in staat van dronkenschap en/of onder invloed van Drugs aanwezig te zijn.
7.2 Het meebrengen van Alcoholhoudende dranken en/of Drugs in het Stadion is verboden. De verkoop en het nuttigen van sterk alcoholhoudende dranken is slechts toegestaan in de kantine(s) van het Stadion, indien en voorzover daartoe toestemming is verkregen van de stadiondirectie en/of het clubbestuur van de ontvangende club en onder de voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.
7.3 Het in het Stadion verkopen dan wel aanbieden of met het oog daarop aanwezig hebben van handelswaren, waaronder dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke, is slechts toegestaan indien en voorzover daartoe toestemming is verkregen van de stadiondirectie en/of het clubbestuur van de ontvangende club en onder de voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.
7.4 De stadiondirectie en/of het clubbestuur van de ontvangende club behouden zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, daaronder begrepen alcoholhoudende dranken, in zijn geheel dan wel op bepaalde tijden of in bepaalde delen van het Stadion te verbieden of te doen staken.


Artikel 8 Ongeoorloofde voorwerpen en gedrag

8.1 Het is verboden in het Stadion mee te nemen dan wel daar voorhanden of in bezit te
hebben:
- flessen;
- glazen;
- blikjes;
- stokken (langer dan 1 meter en met een grotere diameter dan 2 cm);
- spandoeken met, in de ogen van stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie, discriminerende of provocerende teksten;
- kettingen;
- slagwapens;
- steekwapens;
- stootwapens;
- andere voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid of de openbare orde.
8.2 Het is verboden in het Stadion Vuurwerk mee te nemen dan wel voorhanden of in bezit te hebben en/of dit te ontsteken.
8.3 Het is verboden in het Stadion te gooien met enig voorwerp of enige vloeistof.
8.4 Het is verboden in het Stadion middelen aan te wenden dan wel voorhanden of in bezit te hebben die, naar het oordeel van stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie, onnodige hinder of overlast aan derden veroorzaken of kunnen veroorzaken, gevaar kunnen doen ontstaan voor of schade kunnen toebrengen aan een anders persoon of goed. Daaronder begrepen middelen tot het produceren van geluid, dat het niveau dat normaliter door een supporter pleegt te worden voortgebracht, te boven gaat.

Gedeponeerd te Utrecht op 15 juni 2004


8.5 Het is verboden zich in het Stadion te gedragen op een wijze die anderen als
provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren. Voorts is het verboden enig gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van zichzelf of anderen te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen.
8.6 Het is verboden in het Stadion lichtmasten, hekken, daken, dug-outs en andere toestellen of bouwwerken te beklimmen. Het is voorts verboden het speelveld te betreden.
8.7 Het is verboden dieren mee te nemen in het Stadion. Dit geldt niet voor de stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie.
8.8 Stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie zijn gerechtigd het Publiek te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van de wedstrijd aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.


Artikel 9 Beeld- en/of geluidsopnamen

Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen in het Stadion is verboden.
Dit geldt niet voor, naar het oordeel van de Stadiondirectie en/of het Clubbestuur, bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio of televisie is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNVB. Afhankelijk van het soort wedstrijd kan daarnaast toestemming van het Stadiondirectie en/of het Clubbestuur noodzakelijk zijn. Inlichtingen terzake kunnen uitsluitend bij de KNVB worden ingewonnen.


Artikel 10 Sanctie

10.1 Een ieder die handelt in strijd met deze Standaardvoorwaarden, kan door stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie zonder voorafgaande waarschuwing:
- de toegang tot het Stadion worden geweigerd;
- uit het Stadion worden verwijderd; dan wel
- worden overgedragen aan de politie.
Dit heeft tot onmiddellijk gevolg dat het Toegangsbewijs van betrokkene(n) zijn
geldigheid verliest en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.
10.2 De KNVB is gerechtigd om, (landelijke) Stadionverboden op te leggen aan een ieder die volgens een melding van een Club of het openbaar ministerie in of buiten het Stadion in het kader van een Voetbalwedstrijd:
- heeft gehandeld in strijd met deze Standaardvoorwaarden;
- een strafbaar feit heeft begaan;
- zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het
voetbal wordt geschaad, zulks onverminderd enige plicht tot schadevergoeding op grond van het civiele recht. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de personen genoemd in artikel 5.2. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van Clubs om (lokale) Stadionverboden op te leggen aan een ieder die zich in of buiten haar Stadion in het kader van een Voetbalwedstrijd misdraagt.
10.3 Indien de KNVB op grond van artikel 10.2 een stadionverbod heeft opgelegd, verbeurt betrokkene aan de KNVB een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van maximaal _ 450,- per handeling in strijd met deze Standaardvoorwaarden, strafbaar feit en/of gedraging waardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is.
Het boetebedrag zal door de KNVB worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het betaalde voetbal. Deze geldboete bestaat onverminderd enige plicht tot schadevergoeding op grond van het civiele recht.
Gedeponeerd te Utrecht op 15 juni 2004
10.4 De KNVB is gerechtigd om de duur van een Stadionverbod te verlengen, indien sprake is van het overtreden van een op grond van artikel 10.2 opgelegd Stadionverbod.
10.5 Indien sprake is van overtreding van een op grond van artikel 10.2 opgelegd
Stadionverbod, verbeurt betrokkene aan de KNVB een voor onmiddellijke opeising
vatbare geldboete van maximaal _ 900,- voor de eerste overtreding, maximaal _ 1500,- voor de tweede overtreding en maximaal _ 2000,- voor de derde en elke volgende overtreding, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is. Het boetebedrag zal door de KNVB worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het betaalde voetbal. Deze geldboete bestaat onverminderd enige plicht tot schadevergoeding op grond van het civiele recht.
10.6 De KNVB kan die maatregelen nemen die, naar zijn oordeel, voor de handhaving van een
op grond van artikel 10.2 en 10.4 opgelegd stadionverbod noodzakelijk zijn.
10.7 De maatregelen als bedoeld in de leden 2, 3, 4 en 5 van dit artikel worden de
betrokkene bij deurwaardersexploot aangezegd. De kosten daarvan komen ten laste van de betrokkene
10.8 De KNVB is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een - naar achteraf blijkt - ten onrechte opgelegd stadionverbod, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de KNVB.


Artikel 11 Beroep

11.1 In geval de KNVB iemand conform het bepaalde in de artikelen 10,2, 10.3, 10.4 of 10.5 een Stadionverbod en/of een geldboete heeft opgelegd, kan diegene beroep aantekenen bij de commissie stadionverboden van de KNVB. Het beroep heeft geen opschortende werking en laat de mogelijkheden om het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen onverlet.
11.2 Het beroep dient aangetekend te worden verzonden aan de commissie stadionverboden van de KNVB en binnen 14 dagen na dagtekening van het besluit door de commissie stadionverboden van de KNVB te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het beroep nietontvankelijk is. De commissie stadionverboden van de KNVB zal op een ontvankelijk beroepschrift binnen 30 dagen na ontvangst beslissen en het besluit schriftelijk aan diegene toezenden. Deze termijn kan met 30 dagen worden verlengd. De commissie stadionverboden doet daarvan schriftelijk mededeling aan betrokkene. De in dit artikel genoemde termijnen gelden niet indien betrokkene zelf om uitstel verzoekt.
11.3 De commissie stadionverboden van de KNVB is gerechtigd de boete als genoemd in de artikelen 10.3 en 10.5 te matigen, indien de billijkheid dat klaarblijkelijk eist.


Artikel 12 Exoneratiebeding

Het Publiek houdt zich geheel op eigen risico in het Stadion op. De KNVB is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de KNVB.


Artikel 13 Inlichtingen en afschriften

Inlichtingen omtrent en afschriften van deze voorwaarden worden, binnen redelijke grenzen, op aanvraag verstrekt door de KNVB, afdeling juridische zaken betaald voetbal, postbus 515, 3700 AM Zeist (telefoon: 0343 " rel="lightbox[gallery] 499 222 en telefax: 0343 " rel="lightbox[gallery] 499 187).