Please download Flash player here.

JURISPRUDENTIE STADIONVERBODEN

Onderstaand tref je enkele zaken aan die door supporters zijn aangevochten voor de rechtbank.

GEEN ONTHEFFING STADIONVERBOD
Rechtbank Utrecht, V versus KNVB,
Uit: Sportzaken 1998 (5), nr B.4

Samenvatting
Vrijspraak van voetbalsupporter wegens openlijke geweldpleging leidt niet zonder meer tot opheffing van door de KNVB opgelegd stadionverbod. Het proces-verbaal geeft aan dat de supporter wel met een bierblikje had gegooid, voorafgaande aan voetbalwedstrijd.
Voor de civielrechtelijke relatie gelden minder strakke bewijsregels. Er was dus sprake van wangedrag, dat conform de standaardvoorwaarden van de KNVB de Sanctie van een stadionverbod rechtvaardigde. De supporter had hierbij het nadeel dat getuigenverhoren nodig waren om zijn betrokkenheid helder te krijgen. Het belang van het bestrijden van voetbalvandalisme woog bovendien zwaarder.

Beoordeling van het geschil
De kern van het geschil werd gevormd door de vraag of (voortduring van) het door de KNVB aan V. opgelegde stadionverbod onrechtmatig was geworden. Omdat de politierechter V.had vrijgesproken van het hem ten laste gelegde strafbare feit, dat de aanleiding vormde voor het opleggen van het stadionverbod. V. beantwoordde deze vraag bevestigend. De KNVB was een andere mening toegedaan.
De redenen die de KNVB aanleiding hadden gegeven om aan V. een stadionverbod op te leggen, bestonden blijkens het in de procedure overlegde exploot, daarin dat ten aanzien van V. de verdenking bestond dat hij zich, ter gelegenheid van de wedstrijd NEC-Feyenoord op 22 december 1996, had schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging. V. betwistte dat hij
zich op 16 februari 1996 aan enig strafbaar feit had schuldig gemaakt en/of dat hij zich anderszins zou hebben misdragen.
De President van de rechtbank stelde voorop dat het feit, dat V. was vrijgesproken van het ten laste gelegde strafbaar feit, niet automatisch meebracht dat de KNVB niet een stadionverbod zou mogen opleggen cq niet zou mogen voortzetten. Voor een stadionverbod, gebaseerd op de civielrechtelijke verhouding tussen partijen, golden immers niet de strakke bewijsregels die in
een strafzaak in acht genomen dienden te worden. De KNVB baseerde haar beslissing om hel aan V. opgelegde stadionverbod voort te zetten met name op het (door B.J.L. Reijnen en F. Burgers, hoofdagenten van politie op 22 december 1996 op ambtsbelofte/ambtseed) opgemaakte proces-verbaal. Dit proces-verbaal hield onder meer in dat beide verbalisanten hadden gezien dat V. bovenhands een bierblikje gooide naar 2 voorbij fietsende oudere
vrouwen.
Tegenover de op ambtsbelofte/ambtseed afgelegde verklaringen van de 2 verbalisanten had V. in het kort geding niet, althans niet voldoende, aannemelijk weten te maken dat hij in het
geheel niet betrokken was geweest bij het gooien van bierblikjes naar passerende fietsers, voorafgaand aan de wedstrijd NEC-Feyenoord op 22 december 1996. De door V. overgelegde verklaring bood voor die stelling onvoldoende bewijs. Ondanks de vrijspraak van V. door de politierechter moest er voorshands van uit worden gegaan, dat V. zich op 22 december 1996 te Nijmegen zodanig had gedragen, dat zijn gedragingen, mede gelet op het bepaalde in de standaardvoorwaarden KNVB, het door de KNVB hem opgelegde stadionverbod rechtvaardigen. Teneinde definitieve opheldering omtrent de betrokkenheid van V. te verkrijgen zou een nader onderzoek naar de relevante feiten en omstandigheden door middel van het horen van getuigen ingesteld moeten worden; daarbij moest het niet onmogelijk worden gedacht dat de rechter uiteindelijk tot een ander oordeel zou komen.
Een dergelijk onderzoek ging echter het kader van het Kort Geding te buiten. Ook een belangenafweging kon niet tot een ander oordeel leiden. Het belang van de gemeenschap bij het bestrijden van het voetbalvandalisme etc. diende in de gegeven omstandigheden
zwaarder te wegen dan het belang van V. om de wedstrijden te bezoeken van zijn favoriete voetbalclub.

Beslissing
V. contra de KNVB: wijst de vordering af.
President Rechtbank Utrecht, mr. Van der Burg-van Geest.
Gepubliceerd in NJ Kort 1997 nr 98