Please download Flash player here.

Ontwikkelingen mbt sluiting home Vak-P

Nieuws item

Zoals toegezegd houdt het bestuur van Vak-P jullie middels onze website op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot de gedwongen sluiting van het home door de Burgemeester. Afgelopen week was middels diverse media te vernemen dat de Burgemeester tot gedwongen sluiting van ons home had besloten. Tevens wil hij dat onze Drank- en horecavergunning wordt ingetrokken. Hoewel dus sinds zondag 18 juni 2006 via de media bleek dat de Burgemeester ons home had gesloten, had het bestuur van Vak-P op woensdag 21 juni 2006, dus dagen later, nog steeds geen enkele offici?le mededeling van de Burgemeester ontvangen waarin hij zijn gedwongen sluiting mededeelt. De advocaat van Vak-P, Robert Speijdel, heeft daarop bij brief van woensdag 21 juni 2006 (onder meer) aan de Burgemeester gevraagd of de berichten in de media omtrent de gedwongen sluiting nu wel of niet juist waren en zo ja aan de Burgemeester verzocht alsnog een schriftelijke bevestiging omtrent die sluiting aan hem toe te zenden. De Burgemeester heeft daarop schriftelijk gereageerd. De Burgemeester heeft bij brief gedateerd woensdag 21 juni 2006 een kopie van zijn door hem zelf ondertekende brief van donderdag 22 juni 2006 naar onze advocaat gestuurd ! Wij vragen ons af hoe de Burgemeester vandaag een brief kan schrijven met daarbij als bijlage een door hem zelf ondertekende brief van morgen, dus uit de toekomst. Het bestuur snapt dus niet hoe deze datering kan. Onze advocaat zal hiervan een punt maken en om opheldering aan de Burgemeester vragen. Los van de heel merkwaardige datering van de sluitingsbrief van 22 juni 2006 van de Burgemeester valt aan die brief, voor wat betreft een aantal belangrijke punten op, dat: 1. Op zondag (!!) 18 juni 2006 gaf de Burgemeester een inderhaast belegde persconferentie waarbij hij aan de verzamelde media mededeelde, dat hij tot gedwongen sluiting van het home van Vak-P had besloten. Pas bij brief van donderdag 22 juni 2006 wordt het bestuur van Vak-P, pas na daartoe ook nog eens uitdrukkelijk navraag te hebben gedaan, ge?nformeerd omtrent de gedwongen sluiting. Het bestuur van Vak-P vindt het niet fatsoenlijk dat de Burgemeester kennelijk w?l enorme haast heeft om de gedwongen sluiting aan de hele wereld bekend te maken maar kennelijk geen enkele haast heeft om de belanghebbenden eens/eerst netjes te informeren. Wij vinden dat hij eerst Vak-P had moeten informeren en vervolgens, indien dat ?berhaupt nodig is, de media. Het bestuur pikt deze gang van zaken niet en zal (ook) hierover een klacht tegen de Burgemeester indienen, welke klacht wat ons betreft uiteindelijk door de Nationale Ombudsman dient te worden beoordeeld. Wij vinden dat een behoorlijk bestuurder met een direct belanghebbende niet op deze wijze via de media communiceert. Wij zijn zeer benieuwd naar het oordeel van de Nationale Ombudsman over dit handelen van de Burgemeester. 2. In zijn brief van donderdag 8 juni 2006 stelde de Burgemeester nog dat er ?een bestuurslid? van Vak-P verhoord zou zijn en feitelijk dus verdachte in deze zaak zou zijn. In al onze contacten met de Burgemeester hebben wij dit stellig ontkend. In ons vorig bericht op deze website hebben wij dat ook vurig ontkend. In zijn nieuwe brief van donderdag 22 juni 2006 zwakt de Burgemeester zijn standpunt inmiddels zwaar af en heeft hij het er nog slechts over dat er ?een lid? van Vak-P is gehoord. E?n van de 1.400 leden in plaats van een van de 5 bestuursleden. Dat is dus al heel andere koek. 3. In zijn brief van donderdag 8 juni 2006 stelde de Burgemeester nog dat hij het home wilde sluiten ?in het bijzonder? omdat ?in de gracht van Vak-P? en de daar dichtbij aanwezige damestoiletten drugshandel zou plaatsvinden. Deze gracht zou een erf van Vak-P betreffen. In al onze contacten met de Burgemeester hebben wij steeds ontkend dat de gracht en/of de damestoiletten daar van Vak-P zouden zijn en/of tot ons erf zouden behoren. Dat is niet zo. De gracht en die toiletten zijn van FC Twente en niet van Vak-P. In zijn nieuwe brief van donderdag 22 juni 2006 heeft de Burgemeester het alleen nog maar over de gracht ?voor? het supportershome van Vak-P en de damestoiletten in die gracht. Hij zwakt zijn standpunt thans dus zwaar af, want ook hij ziet nu zelfs kennelijk in dat het niet onze gracht, niet onze toiletten en niet ons erf is, maar dat alles van FC Twente is. Toch sluit hij het home van Vak-P terwijl hij dus helemaal niet bij ons moet wezen maar bij FC Twente. 4. In alle besprekingen die wij met de Burgemeester hebben gehad gaf hij steeds uitvoerig en nadrukkelijk aan dat hij tot sluiting ?moest? overgaan. Iedere keer ging Robert Speijdel tegen dat standpunt in door te stellen dat de Burgemeester niet verplicht was tot sluiting en ook een veel minder vergaande maatregel kon nemen, zeker in de situatie dat het bestuur reeds op zaterdag 17 juni 2006 zelf had besloten tot (onder meer) tijdelijke sluiting tot (minimaal) 1 oktober aanstaande. Toch gaf de Burgemeester dan weer iedere keer aan dat hij toch werkelijk geen enkele keuze had en wel tot gedwongen sluiting door hemzelf ?moest? overgaan. Uit zijn nieuwe brief van donderdag 22 juni 2006 blijkt echter dat de Burgemeester ook op dit punt zijn standpunt wijzigt door mede te delen dat slechts ??bevoegd? is tot sluiting en dus niet verplicht, zoals hij eerder steeds stelde. Hij heeft het in die nieuwe brief feitelijk alleen nog maar over een beginsel en niet meer over een dwingende verplichting. 5. In alle gesprekken met de Burgemeester is gepoogd het bestuur in slaap te sussen of te kalmeren met opmerkingen dat een door de Burgemeester opgelegde bestuursmaatregel tot sluiting voor het bestuur van Vak-P niet nadelig is, wij dat niet verkeerd moeten opvatten enz. In zijn nieuwe brief van donderdag 22 juni 2006 schrijft de Burgemeester echter letterlijk: ??dat de bestuurlijke maatregel (van de Burgemeester dus) zich richt tegen het bestuur van de vereniging Vak-P??. Wij als bestuur menen dat deze uitspraak haaks staat op de eerdere mondelinge uitlatingen van de Burgmeester aan ons. De Burgemeester neemt dus een bestuurlijke maatregel tot gedwongen sluiting van ons home, welke bestuurlijke maatregel ?zich richt tegen het bestuur van de vereniging Vak-P? en wil vervolgens ??k nog eens dat wij als bestuur daarmee vrijwillig akkoord gaan en ??k nog eens aan de daarop volgende pers-show van de Burgemeester hierover zouden meewerken. Dit is voor ons uiteraard onacceptabel ! Dit is onacceptabel voor een actief bestuur dat, anders dan FC Twente, reeds in 2004 een zo ingrijpende, pijnlijke maatregel nam als het sluiten van de eigen toiletten teneinde incidenten te voorkomen. 6. Wij als bestuur hebben inmiddels eindelijk de stukken ontvangen en gelezen welke de Burgmeester steeds weigerde aan ons te geven maar welke volgens hem z? belastend voor Vak-P waren dat, als wij ze wel konden lezen, wij onmiddellijk alsnog zouden zijn overtuigd van de juistheid van zijn handelen. Nou, wij hebben die stukken inmiddels gezien en beoordeeld en wij zijn er bepaald niet van onder de indruk. Sterker nog, die stukken zijn v??l belastender voor FC Twente dan voor Vak-P maar toch treedt de Burgemeester alleen tegen ons op en niet tegen FC Twente. Dat is een schending van het gelijkheidsbeginsel en daar zullen wij bij de bestuursrechter dan ook een beroep op doen. Ter afsluiting: Hoewel de Burgemeester ten aanzien van tal van feiten zijn mening wel heeft MOETEN bijstellen, stelt hij zijn beslissing NIET bij. Dit geeft in onze visie aan dat de Burgemeester niet gevoelig is voor de feiten maar hoe dan ook slechts ??n ding wil: hoe dan ook gedwongen sluiting van Vak-P ! De feiten doen er voor hem kennelijk niet echt toe, want anders kwam hij wel bij FC Twente uit en niet als eerste ?n enige bij ons. Wij zullen een gedwongen sluiting van alleen ons door de Burgemeester niet accepteren en aanvechten middels een bezwaarschriftenprocedure bij de bestuursrechter maar ook met andere juridische middelen. Daarnaast blijven wij hard werken aan het nemen van een pakket aan maatregelen om eventuele incidenten te voorkomen. Wij waren en zijn bereid om IN DAT KADER te praten met politie, gemeente en FC Twente. Want uiteindelijk willen we dat het home zo snel mogelijk weer opengaat en vlekkeloos functioneert. We houden jullie via de website verder op de hoogte en adviseren jullie om deze site geregeld te bekijken. Het bestuur van Vak-P.